Algemene voorwaarden

Traditionele - en osmosereiniging

Voor onze offertes, bestellingen, uitvoering van werken en verkopen gelden de hierna vermelde voorwaarden, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk vermeld zijn aan of aangenomen door de opdrachtgever of klant:

1. De vaste prijzen zijn – tenzij anders vermeld in de offerte – opgemaakt voor het ‘standaard onderhoud’ van de besproken geveldelen. Voor een ‘grondige (eerste) schoonmaak’ (het verwijderen van overtollig atmosferisch vuil of groenafzetting, hardnekkige vlekken, verf- en plakresten, siliconen, kalksporen, e.a.) wordt een supplement aangerekend, dit afhankelijk van de graad van bevuiling en dus afhankelijk van de extra gepresteerde werktijd.

2. Het ‘standaard onderhoud van ramen’ houdt het periodiek onderhoud van het glaswerk in, echter:
(2.1.) Mogelijke kalksporen, verkleuringen en hardnekkige (streepvormige) vuilafzetting op het glaswerk dienen extra behandeld te worden (d.m.v. polijstwerk);
(2.2.) Hardnekkige bevuiling van het glaswerk door bijvoorbeeld insecten e.a. dient extra behandeld te worden; Deze extra behandelingen zijn niet verrekend in de vaste prijzen. De kost alsook de uitvoering ervan wordt bepaald na aanvraag door en bespreking met de klant.

3. De vaste prijzen voor het standaard onderhoud van ramen zijn enkel geldig indien een tussentijd van min. 1 week tot max. 3 maanden wordt gerespecteerd. Zo niet, wordt een supplement aangerekend volgens ‘periodiek-regel’, nl.:

+ 10% indien: 3 maanden ‹ periodiek ≤ 6 maanden ;
+ 15% indien: 6 maanden ‹ periodiek ≤ 12 maanden;
+ 25% indien: periodiek › 12 maanden;
+ vrij supplement, afhankelijk van de extra gepresteerde werktijd, indien: periodiek › 18 maanden.

Deze periodiek-regel geldt niet voor het onderhoud van geveldelen, andere dan ramen.

4. De prijzen zijn excl. btw en taksen. De BTW is steeds ten laste van de klant. Ingeval na opmaak van offerte en vóór uitvoering van de werken de BTW voet gewijzigd wordt, zullen de prijzen aan de nieuwe BTW voet worden onderworpen.

5. Per verzending van een factuur per post wordt een postkost van 2,50 EUR (0% BTW) aangerekend. Deze kost valt weg bij digitale facturatie. Gelieve hiertoe uw e-mailadres door te geven.

6. De prijzen zijn geldig tot het einde van het werkjaar waarin de offerte is opgemaakt. Bij de overgang naar elk volgend werkjaar worden deze aangepast volgens de geldende bouwindex.

7. Een prijswijziging kan ten allen tijde door onze firma worden aangekondigd en doorgevoerd. De prijswijziging wordt doorgevoerd vanaf het eerstvolgende onderhoud, volgend op de aankondiging. De klant kan – volgend op de aankondiging – afzien van elke verdere samenwerking mits tegenbericht vóór aanvang van het eerstvolgende onderhoud.

8. De prijzen voor de uitvoering van de werken bevatten lonen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, schoonmaakmaterialen en - producten, en administratie, en dit tegen de tarieven die gelden op de dag van de uitgevoerde werken. Stromend water en elektriciteit worden – indien nodig – gratis verstrekt door de klant.

9. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte of de bestelbon en in de toestand zoals die zich voordoet op het tijdstip van het opmaken van de offerte. Echter, indien een werk – na aanvang – onuitvoerbaar blijkt volgens de opgegeven methode, behouden wij ons het recht om, ofwel, het werk vroegtijdig te stoppen (zonder afwerkingsverplichting), ofwel, een nieuwe offerte aan te bieden voor hetzelfde werk en hierbij de werkmethode aan te passen (zonder gebonden te zijn aan de vorige offerte). Dit steeds in samenspraak met de klant.

10. De klant garandeert dat het onderhoud op een veilige manier kan worden uitgevoerd. De klant garandeert een vrije doorgang en toegang tot de te onderhouden geveldelen. Het plaatsen van een (trap-) ladder aan (hoge) ramen moet op een veilige manier mogelijk gemaakt worden, dit zowel binnen- als buitenshuis. Geparkeerde auto’s worden bijv. verwijderd of verhinderd door het plaatsen van kegels.

11. Noch het vrijmaken van de vensterbanken, noch het verplaatsen en terugplaatsen van (zware) meubelen, bloempotten en andere decoratie, noch het verwijderen van raamdecoratie en vliegenhorren zijn in de vaste prijs inbegrepen. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant en dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van het onderhoud. Zo niet, wordt hiervoor een supplement aangerekend. Bovendien geldt hierbij artikel 16.

12. De facturen zijn giraal betaalbaar op het opgegeven rekeningnummer (terug te vinden op de factuur) of contant betaalbaar op onze zetel te Broekstraat 2H, 9220 Hamme. Betalingen aan derden (personeelsleden, vertegenwoordigers of tussenpersonen) worden gedaan op risico van de klant.

13. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn, zullen, en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12 % per jaar, met een minimum van 25,00 EUR. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, van 15 % op het factuurbedrag of het saldo hiervan, met een minimum van 50,00 EUR.

14. Bij niet- of wanbetaling houden wij ons het recht voor om de verdere prestaties en diensten (tijdig of definitief) stop te zetten.

15. Klachten ivm het uitgevoerde werk of de facturatie kunnen alleen in aanmerking genomen worden indien zij binnen 10 dagen na uitvoering van het betreffende werk, respectievelijk na de factuurdatum, per aangetekende brief worden geformuleerd. De opdrachtgever kan in geen geval een klacht inroepen als voorwendsel om de betalingen te schorsen of te vertragen.

16. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit onze activiteiten en dit noch voor schade geleden door de klant, zijn personeel of zijn installaties, noch voor schade geleden door derden, behoudens en in de mate dat onze B.A. verzekering dekking zou verlenen. In de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door onze verzekering, zal de franchise ten laste blijven van de klant. We zijn niet verantwoordelijk voor breuk en/of schade aan lichtinstallaties, muren, plafonnering en dakbedekking, krassen in en/of breuk van ramen (glaswerk en/of raamlijsten), spiegels, rolluiken, dakgoten, en zonnepanelen, inkrimping en/of verkleuring van tapijten en alle types vloeren ten gevolge van een reiniging, evenals voor schade en/of breuk ten gevolge van het verplaatsen van meubelen, bloempotten en andere decoratie en/of het verwijderen van raamdecoratie, evenals voor schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte toestand van de gebouwen, installaties, meubilair en materieel, evenals voor welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels, enz.

17. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen is uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

Reinigen en inboedel opruiming

1. Afsluiting en verbreking

a) Onderstaande voorwaarden zijn exclusief en primeren op alle andere voorwaarden die op welk document dan ook van de opdrachtgever vermeld zijn.

b) Bestellingen en opdrachten zijn slechts definitief wanneer ze door Robran Cleaning zelf schriftelijk bevestigd zijn. Andere aangestelden zijn niet gemachtigd Robran Cleaning te binden.

c) Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Robran Cleaning eenzijdig verbreekt voor de aanvang van de werkzaamheden is hij gehouden tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 20% (reiniging) of 40% (inboedel opruiming; zie offerte, excl. aftrek van de groothandelswaarde) op de globale overeengekomen prijs. Indien de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig verbreekt nadat de werkzaamheden een aanvang hebben genomen, beloopt de schadevergoeding 35% (reiniging) of 50% (inboedel opruiming) van de globaal overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Robran Cleaning een hogere schade te bewijzen. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en een mogelijke winstderving.


2. Offertes, prijzen, uitvoeringstermijnen, meerwerken

a) Elke offerte van Robran Cleaning bindt haar slechts gedurende een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de offertedatum en zijn volledig vrijblijvend. Binnen deze termijn moet de schriftelijke aanvaarding van de offerte behoorlijk ondertekend voor akkoord in het bezit van Robran Cleaning zijn. Indien de offerte niet tijdig ondertekend wordt teruggestuurd, heeft Robran Cleaning het recht de prijzen aan te passen in verhouding met de wijzigingen van de prijzen van de grondstoffen, lonen, wedde, sociale lasten, wisselkoersen, vrachtkosten, taksen, algemene kosten etc.

b) De aanvangs- en afwerkingstermijn geldt slechts als een richtlijn en zijn niet bindend; indien een termijn is bepaald zal in geval van niet naleving geen eis tot schadevergoeding of tot verbreking van het contract kunnen gevorderd worden.

c) De overeenkomst wordt door Robran Cleaning aangegaan met het gebruikelijke voorbehoud voor overmacht en toeval zoals staking, ongevallen, slechte weersomstandigheden en alle oorzaken die tot gevolg mochten hebben de bevoorrading of de werking van Robran Cleaning te belemmeren. Dergelijke gevallen van overmacht wettigen vertraging of schorsing van de uitvoering of zelfs gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst door Robran Cleaning, zonder dat de opdrachtgever evenwel zijn opdracht mag verbreken of welke schadevergoeding ook mag vragen.

d) Indien tijdens de uitvoering van de werken zoals beschreven in de offerte andere dan de beschreven werken worden uitgevoerd, dan worden deze onweerlegbaar geacht te zijn uitgevoerd in uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever tegen de dan geldende dagprijzen, boven en buiten de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

e) De opdrachtgever verbindt zich ertoe vrije doorgang te verlenen tot het terrein, gebouwen en lokalen telkens als dit nodig is. Indien er geen toegang wordt verleend op de onder partijen afgesproken dag en uur om een of andere reden, wordt de kost van de nutteloze reis ten koste gelegd van de opdrachtgever en zal er een forfaitaire schadevergoeding van €500 worden aangerekend.
Parkeervergunning: De opdrachtgever zorgt voor een parkeervergunning, hij is hiervoor verantwoordelijk. Indien er de dag van de ontruiming voertuigen geparkeerd staan op de voorbehouden plaatsen dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze zo vlug mogelijk verwijderd worden.


3. Waarborg en aansprakelijkheid

a) Het betalen van de factuur en het niet formuleren van klachten zoals in art.5a) hieronder en het louter in gebruik nemen van het gebouw waarvan de werken werden uitgevoerd, geldt als definitieve oplevering.

b) Robran Cleaning kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of door derden, evenmin als voor schade aan gebouwen. Voor onvermijdelijke schade is Robran Cleaning niet aansprakelijk.

4. Overdracht materialen / voorwerpen

Voorwerpen of materialen die voor de opdrachtgever waarde hebben dienen, alvorens de offerte wordt bevestigd, door de opdrachtgever te worden opgeruimd. Alle voorwerpen en materialen die nog aanwezig zijn na de bevestiging van de offerte worden overgedragen aan Robran Cleaning VOF voor de verdere opruiming ervan. Opdrachtgever en Robran Cleaning VOF kunnen een waardebepaling doen en hierover een overeenkomst bereiken. Deze overeenkomst dient dan op de offerte vermeld te staan.

5. Betaling

a) De facturen zijn contant of via overschrijving binnen de 8 dagen na factuurdatum betaalbaar.

b) Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 1% rente per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Het bedrag van de factuur zal daarenboven van rechtswege verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van €200 en een maximum van €2000.

c) In geval een verschuldigd bedrag op de vervaldag niet betaald is, wordt elk ander bedrag dat door de opdrachtgever uit welken hoofde ook aan Robran Cleaning verschuldigd is, van rechtswege opeisbaar. Daarenboven heeft Robran Cleaning in dat geval het recht de overeenkomst of het gedeelte ervan dat nog niet werd uitgevoerd, te annuleren of op te schorten of desgevallend waarborg te eisen.


6. Klachten

a) Klachten ivm het uitgevoerde werk of de facturatie kunnen alleen in aanmerking genomen worden indien zij binnen 10 dagen na uitvoering van het betreffende werk, respectievelijk na de factuurdatum, per aangetekende brief worden geformuleerd. De opdrachtgever kan in geen geval een klacht inroepen als voorwendsel om de betalingen te schorsen of te vertragen.


7. Rechtsmacht

a) In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

ROBRAN Cleaning VOF

Jurgen Rooms

Broekstraat 2H

B - 9220 Hamme

Tel: 0472/55.45.10

info@robrancleaning.be

www.robrancleaning.be

Ondernemingsnr.: BE0687.625.773

Belfius IBAN BE12 0689 0853 7692

Zoeken